فارسی | English
دوشنبه 31 شهريور 1399 _ 04 صفر 1442 _ 21 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
دوشنبه
شهريور 1399
31
قمری:04 صفر 1442

میلادی:21 سپتامبر 2020
 
تاریخ : سه شنبه 28 شهريور 1391     |     کد : 359

انتخاب مقاله دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي معدني دانشگاه شهيد مدني آذربايجان بعنوان مقاله برگزيده چهاردهمين كنفرانس شيمي معدني ايران ؛ دردانشگاه صنعتي شريف

مقاله خانم مليحه شهبائي دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي معدني دانشگاه شهيد مدني آذربايجان با عنوان Alginate-coated ciprofloxacin-layered double hydroxides nanohybrides with controlled release properties كه در چهاردهمين كنفرانس شيمي معدني ايران ( دانشگاه صنعتي شريف- 4و 5 شهريور 1391) ارائه شد بعنوان مقاله برگزيده اين كنفرانس در حوزه فناوري نانو انتخاب شد. اين انتخاب از طرف ستاد فناوري نانو وابسته به رياست جمهوري انجام شد و با اهدا جايزه نقدي در حاشيه اين كنفرانس  از مولفين اين مقاله تقدير به عمل  آمد. اين مقاله بخشي از كارهاي پ‍ژوهشي مربوط به پاياننامه كارشناسي ارشد خانم مليحه شهبائي  ميباشد كه با راهنمائي جناب آقاي دكتر ذوالفقار رضواني و مشاوره دكتر مهرداد مهكام انجام شده است. لازم به توضيح است كه اين پروزه با حمايت ستاد فناوري نانو وابسته به رياست جمهوري در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان اجرا شده است