دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : يکشنبه 28 شهريور 1400
کد 3099

آگهی واگذاری محل فروشگاه مکانیزه دانشگاه ( فروشگاه رفاه سابق )

آگهی واگذاری محل فروشگاه مکانیزه دانشگاه ( فروشگاه رفاه سابق )