دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1399
کد 2944

با مصوبه هيئت مميزه دانشگاه در بهمن 99

موافقت هيئت مميزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با تقاضای ارتقای رتبه علمی تعدادی از همکاران عضو هيئت علمی دانشگاه

ارتقای رتبه علمی 5 همکار عضوهيات علمی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ايمانپور، دبير هيئت مميزه دانشگاه شهيدمدنی آذربايجان در ارتباط با مصوبه جلسه هيئت مميزه در بهمن 99 و بررسی تقاضای ارتقای تعدادی از همکاران عضو هيئت علمی دانشگاه گفت: در جلسه هيئت مميزه دانشگاه با تقاضای ارتقای رتبهدکترسجادنجفی روادانقعضو هيأت علمی گروه آموزشی مهندسی برق از مرتبه دانشياری به استادی، دکتر عبدالاحد غيبی عضو هيأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبيات عربی از مرتبه دانشياری به استادی، دکتر نادر هويدايی عضو هيأت علمی گروه آموزشی مهندسی عمران از مرتبه استادياری به دانشياری، خانم دکتر نازيلا کاردان حلوايی عضو هيأت علمی گروه آموزشی مهندسی عمران از مرتبه استادياری به دانشياری، و دکتر علی بجروانی عضو هيأت علمی گروه آموزشی رياضی از مرتبه استادياری به دانشياری موافقت به عمل آمد.