دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1399
کد 2915

ذهن و رایانه / دکتر ناصر فرج زاده