دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : پنجشنبه 18 دي 1399
کد 2852

معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تجدید مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  متن قرارداد  

فرمها :    فرم یک و  دو       

  نقشه1        نقشه 2         نقشه3