دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 9 دي 1399
کد 2844

Crackling noise in fractional percolation Nature Communications

مقاله آقای دکتر ابراهبم نژاد رهبری با عنوان   Crackling noise in fractional percolation در مجله معتبر   Nature Communications
به چاپ رسید.

این اولین بار است که یک ایرانی موفق به چاپ مقاله در این مجله معتبر می شود. (سال92)