دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : شنبه 8 آذر 1399
کد 2815
توجه : مناقصه های دانشگاه از طریق سامانه ستاد برگزار می شود. مناقصه گران محترم جهت ارائه پیشنهاد از طریق این سامانه اقدام نمایند.
معاونت اداری و مالی دانشگاه
 
دریافت فایل:
موافقتنامه                 شرایط خصوصی قرارداد              برآوردمالی فصول