دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 6 خرداد 1399
کد 2696

تجدید مناقصه:

1 -دریافت فایل قرارداد نهایی تجدید مناقصه  خدمات 1399: 


2- دریافت فایل قرداد نهایی تجدید مناقصه فضای سبز 1399: