دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : يکشنبه 14 ارديبهشت 1399
کد 2675
                       آگهي انتخاب پيمانكار
دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در نظر دارد بر اساس تصمیم کمیسیون مالی و معاملاتی «قراردادهای تعمیر و نگهداری تاسیسات و ارائه خدمات فنی، نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی» خود را ازطريق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان ميتوانند از روز یکشنبه  14 اردیبهشت، به مدت 10 روز جهت دريافت اسناد و آگاهي از شرايط دانشگاه به آدرس اينترنتي www.azaruniv.ac.ir  مراجعه نمايند.
توجه:
درصورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  34327528  (امورفنی)  و  34337516 (امور اداری) تماس حاصل نماييد.

خدمات تنظیفی، پشتیبانی و خدمات عمومی    

تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه                    

مناقصه نگهداری فضای سبز                             

 امور اداری دانشگاه شهیدمدنی آذربايجان