فارسی | English
يکشنبه 4 آبان 1399 _ 08 ربيع الأول 1442 _ 25 اکتبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
يکشنبه
آبان 1399
4
قمری:08 ربيع الأول 1442

میلادی:25 اکتبر 2020
 
تاریخ : يکشنبه 14 ارديبهشت 1399     |     کد : 2675

                       آگهي انتخاب پيمانكار
دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در نظر دارد بر اساس تصمیم کمیسیون مالی و معاملاتی «قراردادهای تعمیر و نگهداری تاسیسات و ارائه خدمات فنی، نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی» خود را ازطريق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان ميتوانند از روز یکشنبه  14 اردیبهشت، به مدت 10 روز جهت دريافت اسناد و آگاهي از شرايط دانشگاه به آدرس اينترنتي www.azaruniv.ac.ir  مراجعه نمايند.
توجه:
درصورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  34327528  (امورفنی)  و  34337516 (امور اداری) تماس حاصل نماييد.

خدمات تنظیفی، پشتیبانی و خدمات عمومی    

تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه                    

مناقصه نگهداری فضای سبز                             

 امور اداری دانشگاه شهیدمدنی آذربايجان