دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 3 دي 1398
کد 2558
دومین همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی "ظرفیت ها و ساز و کارهای دانشگاه درتاثیر اجتماعی علم "