دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1398
کد 2434
معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تجدید 3 مناقصه، در سال تحصیلی99-98

قرارداد نهایی سراهای دانشجوئی در سال تحصیلی 99-98   

قرارداد نهایی خرید مواد اولیه سلف دانشجویی  در سال تحصیلی 99-98  

قرارداد پخت وتوزیع غذای دانشجویی در سال تحصیلی 99- 98