دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : دوشنبه 27 خرداد 1398
کد 2400

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
5th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing