دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

آرشیو نشریات

بودجه ریزی در ایران

بودجه ریزی در ایران

بودجه ریزی در ایران

(554)

بودجه ریزی در ایران

سه شنبه 9 شهريور 1400
پوزولان ها

پوزولان ها

پوزولان ها

(417)

پوزولان ها

شنبه 26 تير 1400
پایداری سیستم های قدرت

پایداری سیستم های قدرت

پایداری سیستم های قدرت

(694)

پایداری سیستم های قدرت

شنبه 26 تير 1400
واژه نامه تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

واژه نامه تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

واژه نامه تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

(561)

واژه نامه تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

شنبه 26 تير 1400
هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای

هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای

هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای

(478)

هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای

شنبه 26 تير 1400
مفاهیم سیستم عامل

مفاهیم سیستم عامل

مفاهیم سیستم عامل

(640)

مفاهیم سیستم عامل

شنبه 26 تير 1400
فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات حقوقی وفقهی

فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات حقوقی وفقهی

فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات حقوقی وفقهی

(367)

فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات حقوقی وفقهی

شنبه 26 تير 1400
جایگاه مکاشفه در ادیان جهان

جایگاه مکاشفه در ادیان جهان

جایگاه مکاشفه در ادیان جهان

(807)

جایگاه مکاشفه در ادیان جهان

شنبه 26 تير 1400
تاب اوری زیرساخت برق

تاب اوری زیرساخت برق

تاب اوری زیرساخت برق

(584)

تاب اوری زیرساخت برق

شنبه 26 تير 1400
 بیولوژی قارچ کاندیدا

بیولوژی قارچ کاندیدا

بیولوژی قارچ کاندیدا

(680)

بیولوژی قارچ کاندیدا

شنبه 26 تير 1400