دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

آرشیو دستاوردها

انتخاب دکتر علیرضا امانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بعنوان محقق سرآمد کشور

انتخاب دکتر علیرضا امانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بعنوان محقق سرآمد کشور

(893)

انتخاب دکتر علیرضا امانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بعنوان محقق سرآمد کشور

شنبه 22 خرداد 1400
Crackling noise in fractional percolation Nature Communications

Crackling noise in fractional percolation Nature Communications

(850)

مقاله آقای دکتر ابراهبم نژاد رهبری با عنوان Crack ling noise in fractional percolation در مجله معتبر
Nature Communications به چاپ رسید.

سه شنبه 9 دي 1399
عنوان دانشجوي نمونه كشوري در سال 1392 در رشته ي مهندسي فنآوري

عنوان دانشجوي نمونه كشوري در سال 1392 در رشته ي مهندسي فنآوري

(853)

به "آقاي مهندس رضا هادي مقوي‌" تعلق گرفت. آيين معرفي و تقدير از دانشجويان نمونه در تاريخ 93/3/10 با حضور
معاون اول محترم رئيس جمه...

سه شنبه 9 دي 1399
جایزه

جایزه " دکتر علیمحمدی" در سال 1393 برای رساله دکتری

(934)

به دکتر علی اقبالی با عنوان «مباحثی در مورد مدل های سیگمای ابر پواسون- لی - ‬دوگان روی‬ ابرخمینه ها‬‌«به
راهنمایی آقای دکتر عادل رضایی اقدم ...

سه شنبه 9 دي 1399
کسب عنوان روابط عمومی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کسب عنوان روابط عمومی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کسب عنوان روابط عمومی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(590)

توسط روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ( به مدیریت آقای مهندس مجید فتاح زاده در سال 1399) در جریان
جشنواره سراسری عملکرد روابط...

سه شنبه 9 دي 1399