دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

آرشیو مناقصه و مزایده ها

 معاونت اداری و مالی دانشگاه : آگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعیه معاونت اداری و مالی دانشگاه : آگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت اداری و مالی دانشگاه : آگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(1387)

آگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دوشنبه 10 خرداد 1400
آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت اداری و مالی دانشگاه :

آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(983)

دریافت فایلهای pdf  تقاضانامه و قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب و ارائه خدمات فنی در سال ۱۴۰۰

سه شنبه 14 ارديبهشت 1400
آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت اداری و مالی دانشگاه :

آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(983)

دریافت فایلهای pdf  تقاضانامه و قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب و ارائه خدمات فنی در سال ۱۴۰۰

سه شنبه 14 ارديبهشت 1400
 تجدید مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تجدید مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(1270)

تجدید مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب / دریافت فایلهای قرارداد - فرمها و نقشه ها

پنجشنبه 18 دي 1399
 تجدید مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تجدید مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(1270)

تجدید مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب / دریافت فایلهای قرارداد - فرمها و نقشه ها

پنجشنبه 18 دي 1399
آگهی مناقصه

معاونت امور اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(1659)

دریافت فایل PDF آگهی و اسناد مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه / موافقتنامه و شرایط خصوصی قرارداد

شنبه 8 آذر 1399
آگهی مناقصه

معاونت امور اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(1659)

دریافت فایل PDF آگهی و اسناد مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه / موافقتنامه و شرایط خصوصی قرارداد

شنبه 8 آذر 1399
آگهی مناقصه

معاونت امور اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(1659)

دریافت فایل PDF آگهی و اسناد مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه / موافقتنامه و شرایط خصوصی قرارداد

شنبه 8 آذر 1399
آگهی مناقصه خرید دستگاه توالی یاب /  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه خرید دستگاه توالی یاب / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(1264)

دریافت فایل PDF مشخصات دستگاه توالی یاب اسیدهای نوکلئیک Sequencer DNA 3130 ABI از
Applied Biosystems Thermo Fisher Scientificشرکت

پنجشنبه 6 آذر 1399
آگهی مناقصه خرید دستگاه توالی یاب /  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه خرید دستگاه توالی یاب / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(1264)

دریافت فایل PDF مشخصات دستگاه توالی یاب اسیدهای نوکلئیک Sequencer DNA 3130 ABI از
Applied Biosystems Thermo Fisher Scientificشرکت

پنجشنبه 6 آذر 1399