فارسی | English
چهارشنبه 24 مهر 1398 _ 17 صفر 1441 _ 16 اکتبر 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : امور تغذيه
اسامـی افــــراد : آقاي مرتضی محمد زاده شماره داخلــی : 2235
شماره مستقیم : 041-34327529 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : مسئول اداره رفاه
اسامـی افــــراد : آقای مهندس عليزاده شماره داخلــی : 2245
شماره مستقیم : 041-31452245 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : امورخوابگاههاي برادران
اسامـی افــــراد : آقاي عبدالله نوری شماره داخلــی : 2246
شماره مستقیم : 041-31452246 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : امورخوابگاههاي خواهران
اسامـی افــــراد : خانم نادري فر شماره داخلــی : 2244
شماره مستقیم : 041-31452244 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : مديرکل تربيت بدنی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مهدی بشیری شماره داخلــی : 2165
شماره مستقیم : 041-34327557 شمــاره فـکـس : 041-34327557
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : كارشناس ورزشي دختران
اسامـی افــــراد : خانمها امین و محمدی شماره داخلــی : 2162
شماره مستقیم : 041-31452162 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده ادبيات و علوم انساني قسمت یا واحـد : اساتيد گروه زبان انگليسی
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر امینی شماره داخلــی : 2189
شماره مستقیم : 041-31452189 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : مديريت استخر
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2191
شماره مستقیم : 041-31452191 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : معاون پژوهشی
اسامـی افــــراد : آقای دكتر عجمی شماره داخلــی : 2198
شماره مستقیم : 041-34327526 شمــاره فـکـس : 041-34327526
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : دفتر معاون پژوهشی
اسامـی افــــراد : خانم رسول زاده شماره داخلــی : 2198
شماره مستقیم : 041-34327526 شمــاره فـکـس : 041-34327526