فارسی | English
چهارشنبه 24 مهر 1398 _ 17 صفر 1441 _ 16 اکتبر 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : پذيرش
اسامـی افــــراد : خانم مطلب زاده شماره داخلــی : 2271
شماره مستقیم : 041-31452271 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : دندانپزشکی
اسامـی افــــراد : خانم دکتر رضائی شماره داخلــی : 2273
شماره مستقیم : 041-31452273 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : داروخانه و پرستاري برادران
اسامـی افــــراد : آقاي جلال نوروزی شماره داخلــی : 2272
شماره مستقیم : 041-31452272 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : پرستاري خواهران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2297
شماره مستقیم : 041-31452297 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : رئيس مرکز مشاوره
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر یوسفی شماره داخلــی : 2292
شماره مستقیم : 041-34327589 شمــاره فـکـس : 041-34327589
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : کارشناس مرکز مشاوره
اسامـی افــــراد : خانم سمساری شماره داخلــی : 2292
شماره مستقیم : 041-34327589 شمــاره فـکـس : 041-34327589
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : خدمات دانشجویی
اسامـی افــــراد : خانم فتحی آبادی شماره داخلــی : 2234
شماره مستقیم : 041-31452234 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : سلف سرويس
اسامـی افــــراد : آقاي اسکندر سروری شماره داخلــی : 2161
شماره مستقیم : 041-31452161 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : آبدارخانه تربيت بدني
اسامـی افــــراد : آقاي عیوض پور شماره داخلــی : 2167
شماره مستقیم : 041-31452167 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : خانم صميمی شماره داخلــی : 2239
شماره مستقیم : 041-34327592 شمــاره فـکـس :