فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : داروخانه و پرستاري برادران
اسامـی افــــراد : آقاي جلال نوروزی شماره داخلــی : 2272
شماره مستقیم : 041-31452272 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : پرستاري خواهران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2297
شماره مستقیم : 041-31452297 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : رئيس مرکز مشاوره
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر یوسفی شماره داخلــی : 2292
شماره مستقیم : 041-34327589 شمــاره فـکـس : 041-34327589
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : کارشناس مرکز مشاوره
اسامـی افــــراد : خانم سمساری شماره داخلــی : 2292
شماره مستقیم : 041-34327589 شمــاره فـکـس : 041-34327589
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : خدمات دانشجویی
اسامـی افــــراد : خانم فتحی آبادی شماره داخلــی : 2234
شماره مستقیم : 041-31452234 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : کارشناس تغذیه
اسامـی افــــراد : آقاي اسکندر سروری شماره داخلــی : 2161
شماره مستقیم : 041-31452161 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : آبدارخانه تربيت بدني
اسامـی افــــراد : آقاي عیوض پور شماره داخلــی : 2167
شماره مستقیم : 041-31452167 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : خانم صميمی شماره داخلــی : 2239
شماره مستقیم : 041-34327592 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : امور تغذيه
اسامـی افــــراد : آقاي مرتضی محمد زاده شماره داخلــی : 2235
شماره مستقیم : 041-34327529 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : مسئول اداره رفاه
اسامـی افــــراد : آقای مهندس عليزاده شماره داخلــی : 2245
شماره مستقیم : 041-31452245 شمــاره فـکـس :