شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438 _ 21 ژانویه 2017
فارسی | English
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : مدير اجرايي نهاد
اسامـی افــــراد : آقای سید صادق جوادیان شماره داخلــی : 2254
شماره مستقیم : 041-34327569 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : کارشناس نهاد
اسامـی افــــراد : آقای بهرام سلیمانزاده شماره داخلــی : 2064
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : کارشناس نهاد
اسامـی افــــراد : آقاي علی عربی شماره داخلــی : 2064
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : مسئول واحد خواهران
اسامـی افــــراد : خانم فيضي شماره داخلــی : 2101
شماره مستقیم : 041-34327573 شمــاره فـکـس : 041-34327573
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : پايگاه مقاومت شهداء دانشگاه
اسامـی افــــراد : آقاي علی اصغر خدايي شماره داخلــی : 2227
شماره مستقیم : 041-34327575 شمــاره فـکـس : 041-34327575
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : پايگاه مقاومت شهداء دانشگاه
اسامـی افــــراد : آقای حسین بالاپور شماره داخلــی : 2227
شماره مستقیم : 041-34327575 شمــاره فـکـس : 041-34327575
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : بسيج اساتيد
اسامـی افــــراد : آقای دکتر صادقی بخت ور شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34327578 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : بسيج دانشجوئی خواهران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2275 و 2086
شماره مستقیم : 041-34327547 شمــاره فـکـس : 041-34327547
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : بسيج دانشجوئی برادران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2081
شماره مستقیم : 041-34327540 شمــاره فـکـس : 041-34327540
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر قسمت یا واحـد : آزمایشگاه هوس مصنوعی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مهدی هاشم زاده شماره داخلــی : 2100
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :