فارسی | English
سه شنبه 13 خرداد 1399 _ 10 شوال 1441 _ 2 ژوئن 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : کتابدار - میز امانت ادبیات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2286
شماره مستقیم : 041-31452286 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : مسئول سفارشات و مرجع
اسامـی افــــراد : خانم حبیبی شماره داخلــی : 2458
شماره مستقیم : 041-34327567 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارشناس بیمه تکمیلی
اسامـی افــــراد : خانم فتح الله زاده شماره داخلــی : 2021
شماره مستقیم : 041-31452021 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : انتشارات تخته سیاه
اسامـی افــــراد : آقای راثی شماره داخلــی : 2417
شماره مستقیم : 041-31452417 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : دفتر نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34418322 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : حراست
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34428802 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : پژوهشکده سیستم های قدرت
اسامـی افــــراد : آقای دکتر صفری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34428807 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : اتاق کنفرانس ها
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34391392 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : پژوهشکده سلامت و روان
اسامـی افــــراد : آقای دکتر رسول زاده شماره داخلــی : 205
شماره مستقیم : 041-34443473 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : امور حقوقی
اسامـی افــــراد : آقای علی جعفری آذر شماره داخلــی : 252
شماره مستقیم : 041-34447334 شمــاره فـکـس :