فارسی | English
سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 _ 18 شعبان 1440 _ 23 آوریل 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : كارشناس حراست(دانشجويان)
اسامـی افــــراد : آقاي مهدی حسن زاده شماره داخلــی : 2503
شماره مستقیم : 041-31452503 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : كارشناس حراست
اسامـی افــــراد : خانم ياری شماره داخلــی : 2502
شماره مستقیم : 041-31452502 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : دبيرخانه محرمانه حراست
اسامـی افــــراد : آقای غلامحسین خشت ساز شماره داخلــی : 2499
شماره مستقیم : 041-34327580 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : اداره امور ايثارگران
اسامـی افــــراد : آقای سید باقری شماره داخلــی : 2462
شماره مستقیم : 041-34327563 شمــاره فـکـس : 041-34327563
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مسئول دفتر نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر يعقوبی شماره داخلــی : 2431
شماره مستقیم : 014-34327574 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مسئول دفتر نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر یارمحمدزاده شماره داخلــی : 2479
شماره مستقیم : 041-31452479 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : آقای کهنسال شماره داخلــی : 2433
شماره مستقیم : 041-34327574 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : خانم قاسم نژاد شماره داخلــی : 2432
شماره مستقیم : 041-34327574 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : آقاي ابراهیم نوري شماره داخلــی : 2052
شماره مستقیم : 041-31452052 شمــاره فـکـس :