فارسی | English
دوشنبه 18 آذر 1398 _ 12 ربيع الثاني 1441 _ 9 دسامبر 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مخابرات دانشگاه
اسامـی افــــراد : مخابرات شماره داخلــی : 2222 - 3000
شماره مستقیم : 34327508 - 34327509 - 34327510 - 34327511 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : آقای صالحی شماره داخلــی : 2480
شماره مستقیم : 041-31452480 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : الکتروتکنیک میلاد نور
اسامـی افــــراد : آقایان هوشمند و نیازی شماره داخلــی : 2328
شماره مستقیم : 041-31452328 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه تشکّلهای دانشگاه قسمت یا واحـد : کانون پویش و قلم
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2289
شماره مستقیم : 041-31452289 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : دبیر شورای رفاهی دانشگاه
اسامـی افــــراد : آقای دکتر رسول زاده اقدم شماره داخلــی : 2434
شماره مستقیم : 041-31452434 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي قسمت یا واحـد : اساتيد گروه روانشناسی
اسامـی افــــراد : خانم دکتر ناموران شماره داخلــی : 2416
شماره مستقیم : 041-31452416 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدفيزيک
اسامـی افــــراد : آقای دکتر فصیحی شماره داخلــی : 2047
شماره مستقیم : 041-31452047 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : کارشناس نشریات
اسامـی افــــراد : آقای حسین ساجدی شماره داخلــی : 2247
شماره مستقیم : 041-34327549 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : سمعی و بصری (ساختمان شهید آوینی)
اسامـی افــــراد : آقای جعفر وثوقی شماره داخلــی : 2278
شماره مستقیم : 041-34327549 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : سرپرستي خوابگاه خواهران( الزهرا)
اسامـی افــــراد : خانم رفیع پور شماره داخلــی : 2169
شماره مستقیم : 041-34327550 شمــاره فـکـس :