فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : معاون فرهنگی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر قربانیان شماره داخلــی : 2197
شماره مستقیم : 041-34327590 شمــاره فـکـس : 041-34327590
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : دفتر معاون فرهنگي
اسامـی افــــراد : خانم زهرا جوادپور شماره داخلــی : 2197
شماره مستقیم : 041-34327590 شمــاره فـکـس : 041-34327590
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : مديرکل فرهنگی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر یاوری شماره داخلــی : 2248
شماره مستقیم : 041-34327586 شمــاره فـکـس : 041-34327586
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : کارشناس امور قرآنی ؛ فوق برنامه ، خوابگاههای برادران
اسامـی افــــراد : آقای حمید ولیزاده شماره داخلــی : 2248
شماره مستقیم : 041-31452248 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : کارپرداز
اسامـی افــــراد : آقای محمد تقی پور نیازی شماره داخلــی : 2243
شماره مستقیم : 041-31452243 شمــاره فـکـس : 041-34327568
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : کارشناس کانونها و تشکلها
اسامـی افــــراد : خانم اصغری شماره داخلــی : 2293
شماره مستقیم : 041-34327549 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : كارشناس انجمن هاي علمي
اسامـی افــــراد : آقای ولی الله حامی شماره داخلــی : 2260
شماره مستقیم : 041-34327568 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : آقاي ناصرعليزاده شماره داخلــی : 2194
شماره مستقیم : 041-34327598 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : پذيرش
اسامـی افــــراد : خانم مطلب زاده شماره داخلــی : 2271
شماره مستقیم : 041-31452271 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : دندانپزشکی
اسامـی افــــراد : خانم دکتر سلماسی شماره داخلــی : 2273
شماره مستقیم : 041-31452273 شمــاره فـکـس :