يکشنبه 5 فروردين 1397 _ 08 رجب 1439 _ 25 مارس 2018
فارسی | English
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : آقای اصغر ایرانی شماره داخلــی : 2478
شماره مستقیم : 041-31452478 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره رسیدگی اسناد
اسامـی افــــراد : خانم نعمتی شماره داخلــی : 2018
شماره مستقیم : 041-31452018 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : حسابدار مسئول
اسامـی افــــراد : خانم فرین نیا شماره داخلــی : 2018
شماره مستقیم : 041-31452018 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : صدور چک و اسناد
اسامـی افــــراد : خانم مطهری فر شماره داخلــی : 2009
شماره مستقیم : 041-31452009 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : صدور چک و اسناد
اسامـی افــــراد : آقای محبوبی شماره داخلــی : 2009
شماره مستقیم : 041-31452009 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : دبیرخانه مرکزی ( نامه رسانی )
اسامـی افــــراد : آقای پور اسمعيل شماره داخلــی : 2016
شماره مستقیم : 041-31452016 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : دبیرخانه مرکزی ( نامه رسانی )
اسامـی افــــراد : آقای عقابی شماره داخلــی : 2016
شماره مستقیم : 041-31452016 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : هیئت تخلفات اداری کارمندان دانشگاه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2111
شماره مستقیم : 041-31452111 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : رئیس دفتر ریاست دانشگاه
اسامـی افــــراد : آقای محسن سیف شماره داخلــی : 2050-2051
شماره مستقیم : 041-34327520-21 شمــاره فـکـس : 041-34327522
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مسئول واحد سمعی و بصری
اسامـی افــــراد : آقاي جواد فتاحی شماره داخلــی : 2053
شماره مستقیم : 041-31452053 شمــاره فـکـس :