دوشنبه 1 آبان 1396 _ 03 صفر 1439 _ 23 اکتبر 2017
فارسی | English
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رانندگان امورنقليه
اسامـی افــــراد : رانندگان شماره داخلــی : 2201
شماره مستقیم : 041-31452201 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مهدکودک
اسامـی افــــراد : خانم نظر زاده شماره داخلــی : 2208
شماره مستقیم : 041-31452208 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : آبدارخانه دفترمعاونت
اسامـی افــــراد : خانم سعیدی شماره داخلــی : 2375
شماره مستقیم : 041-31452375 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مخابرات دانشگاه
اسامـی افــــراد : آقای عباسعلی ناصری شماره داخلــی : 3000 یا 3001 یا 2222
شماره مستقیم : 041-34327500-11 شمــاره فـکـس : 041-34327555
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : امور مالی دوره شبانه
اسامـی افــــراد : آقاي اکبر رحيمی شماره داخلــی : 2025
شماره مستقیم : 041-31452025 شمــاره فـکـس : 041-34327582
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : بایگانی امور مالی
اسامـی افــــراد : آقای طیبی شماره داخلــی : 2302
شماره مستقیم : 041-31452302 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول کارگزینی هیئت علمی
اسامـی افــــراد : آقای حسین زاده شماره داخلــی : 2024
شماره مستقیم : 041-31452024 شمــاره فـکـس : 041-34327518
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : نماینده شرکت تاسیساتی
اسامـی افــــراد : آقای مهندس حسن صفایی شماره داخلــی : 2285
شماره مستقیم : 041-31452285 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره اموال
اسامـی افــــراد : آقای مهندس سید یاسر ترابی شماره داخلــی : 2036
شماره مستقیم : 041-31452036 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : امین اموال
اسامـی افــــراد : آقاي حسن غفاری شماره داخلــی : 2036
شماره مستقیم : 041-31452036 شمــاره فـکـس :