سه شنبه 26 دي 1396 _ 29 ربيع الثاني 1439 _ 16 ژانویه 2018
فارسی | English
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : بایگانی امور مالی
اسامـی افــــراد : آقای طیبی شماره داخلــی : 2302
شماره مستقیم : 041-31452302 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول کارگزینی هیئت علمی
اسامـی افــــراد : آقای حسین زاده شماره داخلــی : 2024
شماره مستقیم : 041-31452024 شمــاره فـکـس : 041-34327518
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : نماینده شرکت تاسیساتی
اسامـی افــــراد : آقای مهندس حسن صفایی شماره داخلــی : 2285
شماره مستقیم : 041-31452285 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره دریافت و پرداخت
اسامـی افــــراد : آقای امینی شماره داخلــی : 2013
شماره مستقیم : 041-31452013 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره اعتبارات و تعهدات
اسامـی افــــراد : آقاي حسین بالاپور شماره داخلــی : 2113
شماره مستقیم : 041-31452113 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : آقای اصغر ایرانی شماره داخلــی : 2478
شماره مستقیم : 041-31452478 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : خانم شیخ عبدالله زاده شماره داخلــی : 2013
شماره مستقیم : 041-31452013 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : خانم کیهان شماره داخلــی : 2018
شماره مستقیم : 041-31452018 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره رسیدگی اسناد
اسامـی افــــراد : خانم نعمتی شماره داخلــی : 2018
شماره مستقیم : 041-31452018 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : حسابدار مسئول
اسامـی افــــراد : خانم فرین نیا شماره داخلــی : 2018
شماره مستقیم : 041-31452018 شمــاره فـکـس :