دوشنبه 1 آبان 1396 _ 03 صفر 1439 _ 23 اکتبر 2017
فارسی | English
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارکنان تدارکات
اسامـی افــــراد : آقاي سلطاني شماره داخلــی : 2230
شماره مستقیم : 041-31452230 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارکنان تدارکات
اسامـی افــــراد : آقای قربان علیپور شماره داخلــی : 2019
شماره مستقیم : 041-31452019 شمــاره فـکـس : 041-34327525
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارکنان تدارکات
اسامـی افــــراد : خانم جلیل زاده شماره داخلــی : 2019
شماره مستقیم : 041-31452019 شمــاره فـکـس : 041-34327525
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارکنان تدارکات
اسامـی افــــراد : خانم جنگی شماره داخلــی : 2019
شماره مستقیم : 041-31452019 شمــاره فـکـس : 041-34327525
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارکنان تدارکات
اسامـی افــــراد : آقای صدر قویدل شماره داخلــی : 2230
شماره مستقیم : 041-31452230 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارکنان تدارکات
اسامـی افــــراد : آقای رستم زاده شماره داخلــی : 2230
شماره مستقیم : 041-31452230 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : انبار مرکزی
اسامـی افــــراد : آقاي مهدی تقی پورنيازی شماره داخلــی : 2114
شماره مستقیم : 041-31452114 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول امور نقليه
اسامـی افــــراد : آقاي رضا نصیری شماره داخلــی : 2228
شماره مستقیم : 041-34327570 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول امورعمومي
اسامـی افــــراد : آقاي محسن حلیمی شماره داخلــی : 2012
شماره مستقیم : 041-31452012 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارشناس فضای سبز
اسامـی افــــراد : آقاي محسن حليمی شماره داخلــی : 2207
شماره مستقیم : 041-31452207 شمــاره فـکـس :