يکشنبه 6 خرداد 1397 _ 12 رمضان 1439 _ 27 مه 2018
فارسی | English
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مهدکودک
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2208
شماره مستقیم : 041-31452208 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : آبدارخانه دفترمعاونت
اسامـی افــــراد : خانم سعیدی شماره داخلــی : 2375
شماره مستقیم : 041-31452375 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره اموال
اسامـی افــــراد : آقای مهندس سید یاسر ترابی شماره داخلــی : 2036
شماره مستقیم : 041-31452036 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : امین اموال
اسامـی افــــراد : آقاي حسن غفاری شماره داخلــی : 2036
شماره مستقیم : 041-31452036 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : امور مالی دوره شبانه
اسامـی افــــراد : آقاي اکبر رحيمی شماره داخلــی : 2025
شماره مستقیم : 041-31452025 شمــاره فـکـس : 041-34327582
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : بایگانی امور مالی
اسامـی افــــراد : آقای طیبی شماره داخلــی : 2302
شماره مستقیم : 041-31452302 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول کارگزینی هیئت علمی
اسامـی افــــراد : آقای حسین زاده شماره داخلــی : 2024
شماره مستقیم : 041-31452024 شمــاره فـکـس : 041-34327518
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : نماینده شرکت تاسیساتی
اسامـی افــــراد : آقای مهندس حسن صفایی شماره داخلــی : 2285
شماره مستقیم : 041-31452285 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره دریافت و پرداخت
اسامـی افــــراد : آقای امینی شماره داخلــی : 2013
شماره مستقیم : 041-31452013 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره اعتبارات و تعهدات
اسامـی افــــراد : آقاي حسین بالاپور شماره داخلــی : 2113
شماره مستقیم : 041-31452113 شمــاره فـکـس :