فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول تاسیسات
اسامـی افــــراد : آقای رضا انعامی شماره داخلــی : 2525
شماره مستقیم : 041-34327576 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول تدارکات کل
اسامـی افــــراد : آقای جعفر خانی شماره داخلــی : 2019
شماره مستقیم : 041-34327525 شمــاره فـکـس : 041-34327525
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارکنان تدارکات
اسامـی افــــراد : آقای رضا سلطاني شماره داخلــی : 2230
شماره مستقیم : 041-34327525 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : انبار مرکزی
اسامـی افــــراد : آقاي حسین کریم پور شماره داخلــی : 2114
شماره مستقیم : 041-31452114 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول امور نقليه
اسامـی افــــراد : آقاي حسین دریغ شماره داخلــی : 2228
شماره مستقیم : 041-34327570 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول امورعمومي
اسامـی افــــراد : آقاي محسن حلیمی شماره داخلــی : 2012
شماره مستقیم : 041-31452012 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارشناس فضای سبز
اسامـی افــــراد : آقاي محسن حليمی شماره داخلــی : 2207
شماره مستقیم : 041-31452207 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مهدکودک
اسامـی افــــراد : خانم نظرزاده شماره داخلــی : 2208
شماره مستقیم : 041-31452208 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : آبدارخانه دفترمعاونت
اسامـی افــــراد : خانم عبداللهی شماره داخلــی : 2375
شماره مستقیم : 041-31452375 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر ایمانپور شماره داخلــی : 2424
شماره مستقیم : 041-34327535 شمــاره فـکـس : 041-34327535