فارسی | English
چهارشنبه 24 مهر 1398 _ 17 صفر 1441 _ 16 اکتبر 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئيس اداره طراحی و نظارت
اسامـی افــــراد : آقای مهندس وحید انوری شماره داخلــی : 2210
شماره مستقیم : 041-31452210 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده ادبيات و علوم انساني قسمت یا واحـد : اساتيدزبان عربي
اسامـی افــــراد : آقاي دكتر احمد زاده شماره داخلــی : 2205
شماره مستقیم : 041-31452205 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول تاسیسات
اسامـی افــــراد : آقای رضا انعامی شماره داخلــی : 2525
شماره مستقیم : 041-34327576 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول تدارکات کل
اسامـی افــــراد : آقای جعفر خانی شماره داخلــی : 2019
شماره مستقیم : 041-34327525 شمــاره فـکـس : 041-34327525
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارکنان تدارکات
اسامـی افــــراد : آقای رضا سلطاني شماره داخلــی : 2230
شماره مستقیم : 041-31452230 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : انبار مرکزی
اسامـی افــــراد : آقاي حسین کریم پور شماره داخلــی : 2114
شماره مستقیم : 041-31452114 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول امور نقليه
اسامـی افــــراد : آقاي رضا نصیری شماره داخلــی : 2228
شماره مستقیم : 041-34327570 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول امورعمومي
اسامـی افــــراد : آقاي محسن حلیمی شماره داخلــی : 2012
شماره مستقیم : 041-31452012 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارشناس فضای سبز
اسامـی افــــراد : آقاي محسن حليمی شماره داخلــی : 2207
شماره مستقیم : 041-31452207 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مهدکودک
اسامـی افــــراد : خانم نظرزاده شماره داخلــی : 2208
شماره مستقیم : 041-31452208 شمــاره فـکـس :