فارسی | English
چهارشنبه 24 مهر 1398 _ 17 صفر 1441 _ 16 اکتبر 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره رسیدگی اسناد
اسامـی افــــراد : خانم نعمتی شماره داخلــی : 2018
شماره مستقیم : 041-31452018 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارگزينی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2021
شماره مستقیم : 041-31452021 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارشناس کار گزینی
اسامـی افــــراد : خانم جمشیدی شماره داخلــی : 2024
شماره مستقیم : 041-31452024 شمــاره فـکـس : 041-34327518
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : بايگاني کارگزينی
اسامـی افــــراد : خانم حشمتی شماره داخلــی : 2022
شماره مستقیم : 041-31452022 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول کارگزینی هیئت علمی
اسامـی افــــراد : خانم میرزایی شماره داخلــی : 2192
شماره مستقیم : 041-31452192 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : دبیرخانه مرکزی ( نامه رسانی )
اسامـی افــــراد : آقای پور اسمعيل شماره داخلــی : 2016
شماره مستقیم : 041-31452016 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : امین اموال
اسامـی افــــراد : آقاي حسن غفاری شماره داخلــی : 2036
شماره مستقیم : 041-31452036 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : سرپرست امورفنی
اسامـی افــــراد : آقای مهندس رشیدی شماره داخلــی : 2202
شماره مستقیم : 041-34327528 شمــاره فـکـس : 041-34327528
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره تعميرات ونگهداری
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس دنیادیده شماره داخلــی : 2204
شماره مستقیم : 041-31452204 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارشناس تاسيسات مکانيک
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس قربانی شماره داخلــی : 2203
شماره مستقیم : 041-31452203 شمــاره فـکـس :