پنجشنبه 26 مرداد 1396 _ 25 ذو القعدة 1438 _ 17 اوت 2017
فارسی | English
  دفترچه تلفن
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : انتشارات دانشکده ادبيات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2298
شماره مستقیم : 041-34327594 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : ايستگاه راه آهن
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2175
شماره مستقیم : 041-34327571 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : همگانی خوابگاه برادران(المهدی)
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2181
شماره مستقیم : 041-31452181 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : همگانی خوابگاه خواهران(الزاهراء)
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2174
شماره مستقیم : 041-31452174 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهبانی دانشکده کشاورزی
اسامـی افــــراد : آقای محمد علیزاده شماره داخلــی : 2033
شماره مستقیم : 041-31452033 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهباني علوم پايه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2003
شماره مستقیم : 041-31452003 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهباني ورودی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2002
شماره مستقیم : 041-31452002 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهباني ادبيات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2004
شماره مستقیم : 041-31452004 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهباني سازمان مرکزی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2005
شماره مستقیم : 041-31452005 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهباني ساختمان شهداء
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2006
شماره مستقیم : 041-31452006 شمــاره فـکـس :