فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره رسیدگی اسناد
اسامـی افــــراد : خانم نعمتی شماره داخلــی : 2018
شماره مستقیم : 041-31452018 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : بايگاني کارگزينی
اسامـی افــــراد : خانم حشمتی شماره داخلــی : 2022
شماره مستقیم : 041-31452022 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول کارگزینی هیئت علمی
اسامـی افــــراد : خانم میرزایی شماره داخلــی : 2192
شماره مستقیم : 041-34327518 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : دبیرخانه مرکزی ( نامه رسانی )
اسامـی افــــراد : آقای پور اسمعيل شماره داخلــی : 2016
شماره مستقیم : 041-31452016 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : امین اموال
اسامـی افــــراد : آقاي حسن غفاری شماره داخلــی : 2036
شماره مستقیم : 041-31452036 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : سرپرست امورفنی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مرتضی رحمان پور شماره داخلــی : 2202
شماره مستقیم : 041-34327528 شمــاره فـکـس : 041-34327528
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره تعميرات ونگهداری
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس دنیادیده شماره داخلــی : 2204
شماره مستقیم : 041-31452204 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارشناس تاسيسات مکانيک
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس قربانی شماره داخلــی : 2203
شماره مستقیم : 041-31452203 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئيس اداره طراحی و نظارت
اسامـی افــــراد : آقای مهندس وحید انوری شماره داخلــی : 2210
شماره مستقیم : 041-31452210 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده ادبيات و علوم انساني قسمت یا واحـد : اساتيدزبان عربي
اسامـی افــــراد : آقاي دكتر احمد زاده شماره داخلــی : 2205
شماره مستقیم : 041-31452205 شمــاره فـکـس :