چهارشنبه 7 تير 1396 _ 04 شوال 1438 _ 28 ژوئن 2017
فارسی | English
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : انتشارات زیتون (دانشکده کشاورزی)
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2603
شماره مستقیم : 041-31452603 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : بوفه دانشکده علوم پایه ( خواهران )
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2125
شماره مستقیم : 041-34327602 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : همگانی خوابگاه برادران(المهدی)
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2181
شماره مستقیم : 041-31452181 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : همگانی خوابگاه خواهران(الزاهراء)
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2174
شماره مستقیم : 041-31452174 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهبانی دانشکده کشاورزی
اسامـی افــــراد : آقای محمد علیزاده شماره داخلــی : 2033
شماره مستقیم : 041-31452033 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : دفتر کارگروه
اسامـی افــــراد : آقای رحیم علیزاده شماره داخلــی : 2118
شماره مستقیم : 041-31452118 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : مسئول شیفتها
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2001
شماره مستقیم : 041-31452001 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهبانی کارگاههای فنی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2007
شماره مستقیم : 041-31452007 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهبانی ساختمان فنی و مهندسی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2579
شماره مستقیم : 041-31452579 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : مسئول حفاظت سايت
اسامـی افــــراد : آقای عبدالحسین کربلائي شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 2001 شمــاره فـکـس :