يکشنبه 1 مهر 1397 _ 13 محرم 1440 _ 23 سپتامبر 2018
فارسی | English
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : غذا خوری کارکنان
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2177
شماره مستقیم : 041-34327600 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : نانوايي
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2176
شماره مستقیم : 041-31452176 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : انتشارات دانشکده علوم
اسامـی افــــراد : آقاي جلالي شماره داخلــی : 2034
شماره مستقیم : 041-31452034 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : انتشارات دانشکده ادبيات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2298
شماره مستقیم : 041-34327594 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : ايستگاه راه آهن
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2175
شماره مستقیم : 041-34327571 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهباني علوم پايه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2003
شماره مستقیم : 041-31452003 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهباني ورودی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2002
شماره مستقیم : 041-31452002 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهباني ادبيات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2004
شماره مستقیم : 041-31452004 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهباني سازمان مرکزی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2005
شماره مستقیم : 041-31452005 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : نگهباني ساختمان شهداء
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2006
شماره مستقیم : 041-31452006 شمــاره فـکـس :