فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : دفتر معاون اداری و مالی
اسامـی افــــراد : آقای قنبرپور شماره داخلــی : 2026
شماره مستقیم : 041-34327517 شمــاره فـکـس : 041-34327517
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مديراموراداری
اسامـی افــــراد : آقای مهندس روزپیکر شماره داخلــی : 2023
شماره مستقیم : 041-34327516 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : دفتر مديراموراداری
اسامـی افــــراد : خانم پوررضا شماره داخلــی : 2023
شماره مستقیم : 041-34327516 شمــاره فـکـس : 041-34327516
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مدير امورمالی
اسامـی افــــراد : آقای بهرام صادقیان شماره داخلــی : 2008
شماره مستقیم : 041-34327515 شمــاره فـکـس : 041-34327515
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : دفتر مدير امورمالی
اسامـی افــــراد : آقاي محمد سليم زاده شماره داخلــی : 2008
شماره مستقیم : 041-34327515 شمــاره فـکـس : 041-34327515
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : معاون مدیر امورمالی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2038
شماره مستقیم : 041-31452038 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : صدور چک و اسناد
اسامـی افــــراد : آقای حسین روستایی شماره داخلــی : 2009
شماره مستقیم : 041-31452009 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : امور مالی دوره شبانه
اسامـی افــــراد : آقاي اکبر رحيمی شماره داخلــی : 2025
شماره مستقیم : 041-31452025 شمــاره فـکـس : 041-34327582
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره دریافت و پرداخت
اسامـی افــــراد : آقای امینی شماره داخلــی : 2013
شماره مستقیم : 041-31452013 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره اعتبارات و تعهدات
اسامـی افــــراد : آقاي حسین بالاپور شماره داخلــی : 2113
شماره مستقیم : 041-31452113 شمــاره فـکـس :