فارسی | English
چهارشنبه 24 مهر 1398 _ 17 صفر 1441 _ 16 اکتبر 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : مدیر امور پژوهشی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر اسمعیل عابدی شماره داخلــی : 2351
شماره مستقیم : 041-34327551 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : رئیس دفتر همکاریهای بین المللی
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر سلحشور شماره داخلــی : 2460
شماره مستقیم : 041-34327539 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس مرکزفناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس رضا کاظمی شماره داخلــی : 2127
شماره مستقیم : 041-34327527 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : عامل ذيحسابي
اسامـی افــــراد : آقای ابوالفضل محمد پور شماره داخلــی : 2361
شماره مستقیم : 041-34327539 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس امور پژوهشی و مدیر سامانه ژیرو
اسامـی افــــراد : خانم مهندس خشای شماره داخلــی : 2356
شماره مستقیم : 041-31452356 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : رئيس کتابخانه مرکزی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مصرآبادی شماره داخلــی : 2456
شماره مستقیم : 041-34327567 شمــاره فـکـس : 041-34327567
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : پایان نامه
اسامـی افــــراد : خانم قنبر پور شماره داخلــی : 2454
شماره مستقیم : 041-31452454 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : مسؤل شبكه کتابخانه مرکزي
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس مرادپور شماره داخلــی : 2455
شماره مستقیم : 041-31452455 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : کتابدار - میز امانت مرکزی
اسامـی افــــراد : خانم شمس آقاعلی شماره داخلــی : 2451
شماره مستقیم : 041-31452451 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : کتابدار - میز امانت مرکزی
اسامـی افــــراد : آقای جابر عباس زاده شماره داخلــی : 2452
شماره مستقیم : 041-31452452 شمــاره فـکـس :