فارسی | English
جمعه 16 خرداد 1399 _ 13 شوال 1441 _ 5 ژوئن 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه الكترونيك ( گروه فيزيک )
اسامـی افــــراد : خانم مهندس کاظم لو شماره داخلــی : 2155
شماره مستقیم : 041-31452155 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه فيزيک پيشرفته
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر جمشيدي شماره داخلــی : 2126
شماره مستقیم : 041-31452126 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه نورهندسي ( گروه فيزيک )
اسامـی افــــراد : خانم مهندس کاظم لو شماره داخلــی : 2155
شماره مستقیم : 041-31452155 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه ترموديناميك ( گروه فيزيک )
اسامـی افــــراد : خانم مهندس کاظم لو شماره داخلــی : 2129
شماره مستقیم : 041-31452129 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه فيزيک جديد
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس افخمي شماره داخلــی : 2151
شماره مستقیم : 041-31452151 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه فيزيک پايه 2
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس حضرتي شماره داخلــی : 2150
شماره مستقیم : 041-31452150 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه فيزيک پاية 1
اسامـی افــــراد : آقای مهندس اميد شماره داخلــی : 2148
شماره مستقیم : 041-31452148 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدفيزيک
اسامـی افــــراد : خانم دکتر محمدپور شماره داخلــی : 2078
شماره مستقیم : 041-31452078 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدفيزيک
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر اقبالی شماره داخلــی : 2073
شماره مستقیم : 041-31452073 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدفيزيک
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر فيضي شماره داخلــی : 2031
شماره مستقیم : 041-31452031 شمــاره فـکـس :