فارسی | English
چهارشنبه 21 آذر 1397 _ 05 ربيع الثاني 1440 _ 12 دسامبر 2018
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه فيزيک پاية 1
اسامـی افــــراد : آقای مهندس اميد شماره داخلــی : 2148
شماره مستقیم : 041-31452148 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه فيزيک پايه 2
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس حضرتي شماره داخلــی : 2150
شماره مستقیم : 041-31452150 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه فيزيک جديد
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس افخمي شماره داخلــی : 2151
شماره مستقیم : 041-31452151 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه ترموديناميك ( گروه فيزيک )
اسامـی افــــراد : خانم مهندس کاظم لو شماره داخلــی : 2129
شماره مستقیم : 041-31452129 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه نورهندسي ( گروه فيزيک )
اسامـی افــــراد : خانم مهندس کاظم لو شماره داخلــی : 2158
شماره مستقیم : 041-31452158 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه فيزيک پيشرفته
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر جمشيدي شماره داخلــی : 2126
شماره مستقیم : 041-31452126 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه الكترونيك ( گروه فيزيک )
اسامـی افــــراد : خانم مهندس کاظم لو شماره داخلــی : 2155
شماره مستقیم : 041-31452155 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه فيزيک حالت جامد
اسامـی افــــراد : خانم مهندس کاظم لو شماره داخلــی : 2141
شماره مستقیم : 041-31452141 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدفيزيک
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مجاوری شماره داخلــی : 2047
شماره مستقیم : 041-31452047 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : آقاي دكتر ایلمک چی شماره داخلــی : 2445
شماره مستقیم : 041-31452445 شمــاره فـکـس :