فارسی | English
سه شنبه 4 تير 1398 _ 22 شوال 1440 _ 25 ژوئن 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : آقاي دکترجهانشاهي شماره داخلــی : 2383
شماره مستقیم : 041-31452383 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : آقاي دکترجعفرپورمحمود شماره داخلــی : 2382
شماره مستقیم : 041-31452382 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر شهرام رضاپور شماره داخلــی : 2381
شماره مستقیم : 041-31452381 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر امجدی شماره داخلــی : 2380
شماره مستقیم : 041-31452380 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر شيخ الاسلامي شماره داخلــی : 2379
شماره مستقیم : 041-31452379 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : آقاي دکترخيرفام شماره داخلــی : 2378
شماره مستقیم : 041-31452378 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر رعنا خوئیلر شماره داخلــی : 2377
شماره مستقیم : 041-31452377 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر علی خانی شماره داخلــی : 2376
شماره مستقیم : 041-31452376 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر تاری شماره داخلــی : 2396
شماره مستقیم : 041-31452396 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر حسني اسکوئي شماره داخلــی : 2450
شماره مستقیم : 041-31452450 شمــاره فـکـس :