فارسی | English
دوشنبه 12 خرداد 1399 _ 09 شوال 1441 _ 1 ژوئن 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدفيزيک
اسامـی افــــراد : آقای دکتر عطازاده شماره داخلــی : 2183
شماره مستقیم : 041-31452183 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدفيزيک
اسامـی افــــراد : آقای دکتر اسماعیل پور شماره داخلــی : 2072
شماره مستقیم : 041-31452072 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه شبيه سازي مولکولي ( گروه شيمی )
اسامـی افــــراد : آقای دکتر جهان بین شماره داخلــی : 2043
شماره مستقیم : 041-31452043 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه شبيه سازي مولکولي ( گروه شيمی )
اسامـی افــــراد : آقای دکتر راستگار شماره داخلــی : 2043
شماره مستقیم : 041-31452043 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر باقری شماره داخلــی : 2110
شماره مستقیم : 041-31452110 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر مشتقی شماره داخلــی : 2110
شماره مستقیم : 041-31452110 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر حسن ولی زاده شماره داخلــی : 2110
شماره مستقیم : 041-31452110 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي تجزيه
اسامـی افــــراد : آقای دکتر حبیبی شماره داخلــی : 2134
شماره مستقیم : 041-31452134 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي تجزيه
اسامـی افــــراد : آقای دکتر رزمی شماره داخلــی : 2134
شماره مستقیم : 041-31452134 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه شيمي آلي تحقيقاتي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر ابری شماره داخلــی : 2121
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :