فارسی | English
دوشنبه 18 آذر 1398 _ 12 ربيع الثاني 1441 _ 9 دسامبر 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : مرکز اينترنت دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای مهندس کاوه قاسمی شماره داخلــی : 2142
شماره مستقیم : 041-31452142 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : تايپست دانشکده
اسامـی افــــراد : خانم دهقان پور شماره داخلــی : 2300
شماره مستقیم : 041-31452300 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش دانشکده
اسامـی افــــراد : خانم عباچيان شماره داخلــی : 2118
شماره مستقیم : 041-31452118 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش دانشکده
اسامـی افــــراد : آقاي جلیل تقی پور شماره داخلــی : 2120
شماره مستقیم : 041-31452120 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : دفتردانشکده
اسامـی افــــراد : آقای مهدی رعنای رئوف شماره داخلــی : 2060
شماره مستقیم : 041-34327541 شمــاره فـکـس : 041-34327541
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای دکتر خیرفام شماره داخلــی : 2017
شماره مستقیم : 041-34327541 شمــاره فـکـس : 041-34327541
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : رئيس دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای دكتر رضائی اقدم شماره داخلــی : 2060
شماره مستقیم : 041-34327541 شمــاره فـکـس : 041-34327541