فارسی | English
چهارشنبه 24 مهر 1398 _ 17 صفر 1441 _ 16 اکتبر 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر ستاري شماره داخلــی : 2388
شماره مستقیم : 041-31452388 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مجتبي رنجبر شماره داخلــی : 2390
شماره مستقیم : 041-31452390 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : آقاي دكترناصر آقازاده شماره داخلــی : 2391
شماره مستقیم : 041-31452391 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدرياضي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر صدقی شماره داخلــی : 2393
شماره مستقیم : 041-31452393 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش دانشکده
اسامـی افــــراد : خانم حکیمه راضی شماره داخلــی : 2491
شماره مستقیم : 041-31452491 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه اشعه ايكس ( گروه شيمی )
اسامـی افــــراد : خانم مهندس وخشوري شماره داخلــی : 2173
شماره مستقیم : 041-31452173 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه شيمي آلي
اسامـی افــــراد : خانم مهندس جعفري شماره داخلــی : 2188
شماره مستقیم : 041-31452188 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه شيمی عمومي
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2157
شماره مستقیم : 041-31452157 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه شيمی معدنی 1 و 2
اسامـی افــــراد : خانم مهندس داداش زاده شماره داخلــی : 2131
شماره مستقیم : 041-31452131 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه آناليز دستگاهی ( گروه شيمی )
اسامـی افــــراد : آقاي دکترعبدالمحمدزاده شماره داخلــی : 2130
شماره مستقیم : 041-31452130 شمــاره فـکـس :