فارسی | English
يکشنبه 9 بهمن 1401 _ 07 رجب 1444 _ 29 ژانویه 2023
 
 
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : خانم فرناز اشتری شماره داخلــی : 2550
شماره مستقیم : 041-34327566 شمــاره فـکـس : 041-34327566
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : رئيس آموزش دانشکده
اسامـی افــــراد : آقاي اصغر بابایی شماره داخلــی : 2296
شماره مستقیم : 041-31452296 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش دانشکده
اسامـی افــــراد : خانم ايقايی شماره داخلــی : 2295
شماره مستقیم : 041-31452295 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : مرکزکامپيوتر دانشکده
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس محمد حسین اسلامی شماره داخلــی : 2283
شماره مستقیم : 041-31452283 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : مدير گروه برق
اسامـی افــــراد : آقای دکتر هادی افشاری راد شماره داخلــی : 2564
شماره مستقیم : 041-31452564 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : اتاق اساتيد گروه برق
اسامـی افــــراد : آقاي دكتربنايي شماره داخلــی : 2534
شماره مستقیم : 041-31452534 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : اتاق اساتيد گروه برق
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر عجمي شماره داخلــی : 2545
شماره مستقیم : 041-31452545 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : اتاق اساتيد گروه برق
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر نجفي شماره داخلــی : 2533
شماره مستقیم : 041-31452533 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : آزمايشگاههای الكترونيك-مدارمنطقی-اندازه گيری ومدار
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس زهتابچي شماره داخلــی : 2065
شماره مستقیم : 041-31452065 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : كارگاه برق-آزمايشگاه ماشين1
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس نیایی شماره داخلــی : 2467
شماره مستقیم : 041-31452467 شمــاره فـکـس :