شنبه 25 آذر 1396 _ 28 ربيع الأول 1439 _ 16 دسامبر 2017
فارسی | English
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : نگهبانی
اسامـی افــــراد : نگهبانی شماره داخلــی : 200
شماره مستقیم : 041-34428801 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : دفتر حراست
اسامـی افــــراد : دفتر حراست شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34428802 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : مرکز آموزش های مجازی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 223
شماره مستقیم : 041-34428805 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : آموزش
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 215
شماره مستقیم : 041-34428806 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : اتاق پشتیبانی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 214
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 221
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : امور ترم تابستان
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 226
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : امور عمومی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 240
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : تاسیسات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 242
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : انتشارات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34440233 شمــاره فـکـس :