دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
 هیات رئیسه


 
.  هیأت رئیسه دومین رکن اجرایی دانشگاه می باشد که مرکب از رئیس دانشگاه و معاونان دانشگاه می باشد و وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد
  • مشارکت در تعیین برنامه های راهبردی و جامع دانشگاه. .
  • تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه و فراهم نمودن زمینه اجرایی برنامه های کلان دانشگاه .
  • بررسی برنامه ها، طرح ها و پیشنهادات بر اساس آیین نامه جهت ارجاع و تصویب به هیأت امناء .
  • بررسی بودجه سالانه دانشگاه جهت ارجاع و تصویب به هیأت امناء .
  • بررسی طرح ها و برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی از قبیل پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه، توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی ، دوره های کوتاه مدت آموزشی داخل و خارج و ...  .
  • بررسی و تصویب طرحها و پیشنهادها در زمینه بهبود و اصلاح ساختار سازمانی و شرح وظایف .
  • بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت امناء و نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف .
اعضاء هیأت رئیسه :