فارسی | English
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 _ 15 رمضان 1440 _ 20 مه 2019
  اوقات شرعی 
   
   
  مهمان : 1976
  اعضا عضو سایت : 91
  اعضا آنلاین : 1
  امروز : 2600
  ديروز : 6624
  ماه : 213293
  سال جاری : 423040
  تعدا مطالب : 2110
  كل : 7429046
   
    امروز
  دوشنبه
  ارديبهشت 1398
  30
  قمری:15 رمضان 1440

  میلادی:20 مه 2019
   
  تاریخ : پنجشنبه 21 تير 1397     |     کد : 2082

  راه اندازی شعبه انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  به گزارش روابط عمومی دانشگاه، انجمن جامعه شناسی ایران، دفترشعبه خود در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را به سرپرستی دکتر صمد رسول زاده، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، راه اندازی کرد.

  دکتررسول زاده در تبیین اهداف اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ایران گفت :
  اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮاﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1370 ﺑﺎ ﻫﺪﻑ گسترش ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﻮﻳﺖ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﻨﺸﮕﺮاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺴﻄ وﻏﻨﻲﺳﺎﺯﻱ ﺭﻭاﺑﻄ اﻧﺠﻤﻨﻲ ﺩﺭ اﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ وهمچنین ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲاﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻳﻜﻲ اﺯ اﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ و اﺛﺮﮔﺬاﺭﺗﺮﻳﻦ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1387 ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
  وی در خصوص اﻫﺪاﻑ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮاﻥ ﺩﺭ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ نیز گفت:
   ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻮﺩﻥ اﻫﺪاﻑ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲﻣﺨﺘﻠﻒ,ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻬﺎ,اﻧﺘﺸﺎﺭاﺕ,  ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاﺭﻱ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ اﻧﺠﻤﻦ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺁﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاﺭﻱ ﺁﻥ ﻣﻬﺠﻮﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ,ﭘﻴﺶﻛﻨﺸﮕﺮاﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰاﻥ اﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻥ اﺯ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ اﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ اﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
  وی در ادامه افزود: ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻂﺎﻟﻌﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ,ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاﺭﻱ ﺭا ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ.
  ﺩﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻂﺎﻟﻌﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ. اﻧﺘﻆﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻛﻨﺸﮕﺮاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﺭا ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮ اﻫﺪاﻓﻤﺎﻥ ﻳﺎﺭﻱ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ
  رسول زاده در ارتباط با برنامه های این دفتر نیز توضیحاتی بشرح زیر بیان کرد:
  اﺭاﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ و ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ اﺳﺘﺎﻥ با استفاده از مجربترین اساتید این حوزه اﺯ ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاﻑ اﺻﻠﻲ ﺩﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺯ,ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ,ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ,ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ, ﻛﺮﺳﻴﻬﺎﻱ ﻧﻘﺪ و ﻧﻆﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩاﺯﻱ, ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ, ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻱ ﻋﻠﻤﻲ و ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﻠﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ, ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ و ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ﻫﺎ, ﺑﺮﮔﺰﻟﺮﻱ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
  مسول دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه با بیان اینکه محل دفتر انجمن در حال حاضردر گروه مطالعات خانواده مستقر شده است گفت: من لازم میدانم اﺯﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻭلی زاده و ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ، ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺠﻤﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭفرایندﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺩاﺷﺘﻪ اند و نیز اﺯ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺳﺮاﺝ ﺯاﺩﻩ و ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺯﻧﺪ ﺭﺿﻮﻱ اﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ اﻱ ﻛﻪ به دانشگاه ما و اینجانب ﺩاﺷﺘﻨﺪ، تقدیر وتشکر نمایم.